Sťažnosti & protikorupčná linka

Korporátne duch a etika (napr. integrita, poctivosť a súlad s právnymi predpismi) sú opísané v kódexe správania, v BASICS a v sprievodcovi Corporate Governance. Naša firemná kultúra je založená na týchto hodnotách.Link na Compliance & Anti-Corruption Hotline (externá webová stránka)

Barum - značka skupiny Continental.
Rozumná voľba.